Targi odbędą się już za:  211 dni

Praskie Targi Nieruchomości, Warszawa, ul. Poligonowa 30

Do góry 

 

Strefa Radia Kolor

 

Przy współ­pracy z Radiem Kolor oraz sie­cią mobil­nych kawia­re­nek Caf­fe­retta przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań­stwa STREFĘ RADIA KOLOR:

 

  • dla naj­młod­szych Kącik Malu­cha z pro­fe­sjo­nalną obsługą ani­ma­to­rów i atrakcjami

 

  • dla nieco star­szych moż­li­wość odpo­czynku i relaksu z prze­pyszną kawą ser­wo­waną przez Caf­fe­rettę w towa­rzy­stwie i miłej opra­wie muzycz­nej  Radia Kolor.