Targi odbędą się już za:  143 dni

Praskie Targi Nieruchomości, Warszawa, ul. Poligonowa 30

Do góry 

 

REWITALIZACJA PRAGI

W sobotę o 11.30 zapra­szamy do udziału w panelu dys­ku­syj­nym na temat rewi­ta­li­za­cji Pragi. Osoby zain­te­re­so­wane wzię­ciem udziału w dys­ku­sji ? pro­simy o zgło­sze­nie udziału na adres: biuro@expoproperty.pl

 

Poni­żej lista przy­kła­do­wych pytań i zagadnień:

  • Nowe cen­trum mia­sta? Co przy­czy­niło się do wzro­stu popu­lar­no­ści dzielnicy?
  • Wyko­rzy­sta­nie sta­rych budyn­ków na naj­więk­szą w skalę w mie­ście ? tu mowa o Pra­dze. To nowy trend czy przy­mus (brak korzyst­nych powierzchni) dla inwe­sto­rów? I czy takie inwe­sty­cje się opła­cają? Nie łatwiej/taniej/prościej wybu­do­wać od początku?
  • Praga miej­sce nowych prze­strzeni: Kone­ser, Cen­trum Kre­atyw­no­ści, Bohema, Port Pra­ski, Soho? Łącze­nie funk­cji miesz­ka­nio­wych, biu­ro­wych, han­dlo­wych i hote­lo­wych. Możemy powie­dzieć, że to roz­wój zhar­mo­ni­zo­wany. Tak będą się roz­wi­jać inne czę­ści mia­sta? I czy to wg Pań­stwa wła­ściwy kierunek?
  • Czy rewi­ta­li­za­cja Pragi może pro­wa­dzić do gen­try­fi­ka­cji? Czy powin­ni­śmy się bać tego zja­wi­ska? Czy Pań­stwo (mia­sto, inwe­sto­rzy) myśli­cie o tym pro­ble­mie? Czy roz­wój dziel­nicy jest pro­wa­dzony w dia­logu ze stroną spo­łeczną? Inwe­sto­rzy biorą pod uwagi potrzeby dziel­nicy, jej mieszkańców?
  • Praga ożywa. Ale myślmy o przy­szło­ści? Co zro­bić, żeby dziel­nica żyła przez dekady a nie tylko przez krótki czas? Na pewno komu­ni­ka­cja jest tutaj istot­nym ele­men­tem, a w krót­kiej per­spek­ty­wie rusza metro?

 

Szcze­góły już wkrótce.