Targi odbędą się już za:  211 dni

Praskie Targi Nieruchomości, Warszawa, ul. Poligonowa 30

Do góry 

 

Poli­tyka Pry­wat­no­ści i Poli­tyka Coockies

por­tali (lub stron inter­ne­to­wych) EXPO PROPERTY BIS S.C.

 

I. Defi­ni­cje

 

1) Klient ? osoba fizyczna, osoba prawna lub jed­nostka orga­ni­za­cyjna nie posia­da­jąca oso­bo­wo­ści praw­nej, który korzy­sta z usług świad­czo­nych drogą elek­tro­niczną za pośred­nic­twem por­tali inter­ne­to­wych wska­za­nych w punk­cie I. 4).

 

2) Dane ? infor­ma­cje kon­tak­towe doty­czące Klienta.

 

3) Admi­ni­stra­tor ? Jakub Weso­łow­ski oraz Anna Szy­mań­ska, oboje pro­wa­dzący dzia­łal­ność gospo­dar­czą w for­mie spółki cywil­nej pod firmą EXPO PROPERTY BIS S.C. Jakub Weso­łow­ski Anna Szy­mań­ska z sie­dzibą przy ul. Gen. Anto­niego Chru­ściela 42A, 04 ? 401 War­szawa, NIP: 952 ? 212 ? 71 ? 58, REGON: 146988053.

 

4) Por­tale ? por­tale inter­ne­towe umiesz­czone w domenach:

- www.expoproperty.pl,

- www.targidzielnicowe.pl,

- www.targipraskie.pl,

- www.targikolo.pl,

- www.targipoludniowe.pl,

- www.targipolnocne.pl,

- www.targidom.pl,

- www.lodzkietargi.pl,

- www.slaskietargi.pl,

- www.targiolsztyn.pl,

- www.spisinwestycji.pl,

- www.mieszkanialastminute.pl,

z któ­rych każdy osobno nazy­wany jest dalej jako ?Portal?.

 

II.Wia­do­mo­ści wstępne

 

1) Admi­ni­stra­to­rem Por­tali oraz zwią­za­nych z nimi publi­ka­cjami elek­tro­nicz­nymi i papie­ro­wymi jest EXPO PROPERTY BIS S.C. Jakub Weso­łow­ski Anna Szymańska.

 

2) Admi­ni­stra­tor uzy­skuje infor­ma­cje o Klien­tach poprzez:

a) infor­ma­cje i dane dobro­wol­nie umiesz­czane w for­mu­la­rzach kontaktowych;

b) zapi­sy­wane pliki cookies;

c) zapi­sy­wane infor­ma­cje o loka­li­za­cji z danych prze­glą­darki internetowej;

d) gro­ma­dze­nie logo­wań do ser­wera www.

 

3) Admi­ni­stra­tor zobo­wią­zuje się doło­żyć nale­ży­tej sta­ran­no­ści w zakre­sie zagwa­ran­to­wa­nia Klien­tom Por­tali zabez­pie­cze­nia ich pry­wat­no­ści oraz nie­udo­stęp­nia­nia danych o Klien­tach oso­bom trzecim.

 

III. For­mu­la­rze kon­tak­towe i rejestracyjne

 

1) For­mu­la­rze służą Admi­ni­stra­to­rowi wyłącz­nie do gro­ma­dze­nia i prze­twa­rza­nia infor­ma­cji i danych kon­tak­to­wych poda­nych dobro­wol­nie przez Klien­tów oraz infor­ma­cji o para­me­trach połączenia.

 

2) Admi­ni­stra­tor chroni dane zapi­sane w for­mu­la­rzach zgod­nie z Poli­tyką Pry­wat­no­ści i Poli­tykę Cooc­kies oraz prze­twa­rza je w celu wyni­ka­ją­cym z ich funk­cji (pro­ces obsługi zgło­sze­nia lub kon­taktu handlowego).

 

3) Admi­ni­stra­tor może prze­ka­zy­wać dane zapi­sane w for­mu­la­rzach pod­mio­tom tech­nicz­nym (np. admi­ni­stra­to­rom domen inter­ne­to­wych lub por­ta­lom obsłu­gu­ją­cym płatności).

 

4) Łącza Admi­ni­stra­tora pod­czas wypeł­nia­nia przez Klien­tów for­mu­la­rzy dostęp­nych w Por­ta­lach są zabez­pie­czone cer­ty­fi­ka­tami bez­pie­czeń­stwa w celu unie­moż­li­wie­nia prze­chwy­ce­nia danych przez osoby nieuprawnione.

 

5) Admi­ni­stra­tor zobo­wią­zuje się każ­do­ra­zowo infor­mo­wać Klien­tów, w wypadku świad­cze­nia przez Por­tale usług sprze­daży lub rezer­wa­cji bile­tów i zapro­szeń na targi, o tym, jaki jest cel i zakres prze­twa­rza­nia umiesz­czo­nych przez nich danych kon­tak­to­wych, wykra­cza­jący poza wyko­na­nie umowy.

 

IV. Logo­wa­nie do serwera

 

1) Infor­ma­cje o zacho­wa­niach Klien­tów są logo­wane do ser­wera, w celu admi­ni­stro­wa­nia Por­ta­lem oraz zapew­nie­nia obsługi świad­czo­nych usług.

 

2) Zapi­sowi pod­le­gają nastę­pu­jące dane, koja­rzone z kon­kret­nymi Klien­tami Portali:

a) adres URL, w tym nale­żący do strony uprzed­nio odwie­dzo­nej przez Klienta (tzw. refe­rer link ? przej­ście do Por­talu poprzez odnośnik),

b) adres IP,

c) prze­glą­darka,

d) sta­cja (iden­ty­fi­ka­cja reali­zo­wana poprzez pro­to­kół HTTP),

e) błędy (iden­ty­fi­ka­cja reali­zo­wana poprzez pro­to­kół HTTP),

f) czas nadej­ścia zapytania,

g) czas wysła­nia odpowiedzi.

 

V. Kon­takt z Klien­tami w for­mie elek­tro­nicz­nej oraz newslettery

 

1) Pre­nu­me­rata elek­tro­nicz­nych, dar­mo­wych new­slet­te­rów Admi­ni­stra­tora wymaga dobro­wol­nego wypeł­nie­nia for­mu­la­rza, w któ­rym należy wska­zać adres e ? mail, numer tele­fonu lub inne dane, ozna­czone w polach jako wyma­gane do zamó­wie­nia new­slet­tera. Wska­zane dane zostaną dołą­czone do listy mailin­go­wej Administratora.

 

2) Admi­ni­stra­tor nie może uza­leż­niać przy­ję­cia reje­stra­cji w Por­talu lub zamó­wie­nia na usługę od wyra­że­nia zgody na pre­nu­me­ratę newslettera.

 

3) New­slet­tery zawie­rają infor­ma­cje doty­czące Por­tali, cza­so­pism, usług, pro­duk­tów, pro­mo­cji, ofert oraz reklam Admi­ni­stra­tora, a nadto listy nie­po­sia­da­jące cha­rak­teru mar­ke­tin­go­wego i han­dlo­wego, np. życze­nia świąteczne.

 

4) Wyra­ża­jąc zgodę na pre­nu­me­ratę new­slet­tera, Klient wyraża zgodę jako użyt­kow­nik koń­cowy w rozu­mie­niu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Tele­ko­mu­ni­ka­cyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 ze zm.) na pro­wa­dze­nie przez Admi­ni­stra­tora mar­ke­tingu bez­po­śred­niego z wyko­rzy­sta­niem tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych urzą­dzeń koń­co­wych, poprzez wysy­ła­nie drogą elek­tro­niczną na udo­stęp­niony adres e ? mail infor­ma­cji mar­ke­tin­go­wych i han­dlo­wych, które sta­no­wią jed­no­cze­śnie zamó­wioną infor­ma­cję han­dlową, o któ­rej mowa w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).

 

5) W każ­dej chwili Klient może cof­nąć zgodę na otrzy­my­wa­nie new­slet­tera, skła­da­jąc w dowol­nej for­mie oświad­cze­nie o rezy­gna­cji z usługi new­slet­tera, np. poprzez prze­sła­nie go na adres e ? mail Administratora.

 

6) Admi­ni­stra­tor zastrzega sobie prawo do ogra­ni­cze­nia lub wyłą­cze­nia innych swo­ich usług po cof­nię­ciu zgody na otrzy­my­wa­nie new­slet­tera, o czym poin­for­muje Klienta przed przy­ję­ciem jego oświad­cze­nia o rezygnacji.

 

7) Admi­ni­stra­tor zastrzega sobie prawo do wysy­ła­nia innych niż new­slet­ter wia­do­mo­ści Klien­tom, któ­rzy zaak­cep­to­wali Poli­tykę Pry­wat­no­ści. Doty­czy to w szcze­gól­no­ści wia­do­mo­ści o usłu­gach Admi­ni­stra­tora, dzia­łal­no­ści Por­tali, nowych funk­cjach, infor­ma­cjach tech­nicz­nych, w tym prze­rwach i zmia­nach w dzia­ła­niu Por­tali, oraz infor­ma­cjach prawno ? orga­ni­za­cyj­nych, w tym infor­ma­cjach o zmia­nach regu­la­mi­nów lub prze­kształ­ce­niach orga­ni­za­cyj­nych Administratora.

 

VI. Numer kon­tak­towy Klienta i kon­takt z Klien­tami w for­mie telefonicznej

 

1) Admi­ni­stra­tor ma obo­wią­zek poin­for­mo­wać Klienta o koniecz­no­ści poda­nia numeru tele­fonu w for­mu­la­rzach zamó­wie­nia usług w Por­ta­lach, w celu zamó­wie­nia i reali­za­cji usługi, w szcze­gól­no­ści w wypadku, gdy kon­takt tele­fo­niczny z Klien­tem w for­mie połą­czeń gło­so­wych oraz wia­do­mo­ści SMS i MMS jest nie­zbędny do wyko­na­nia usługi lub poin­for­mo­wa­nia o jej szcze­gó­łach, warun­kach i har­mo­no­gra­mie świadczenia.

 

2) Klient może wyra­zić zgodę Admi­ni­stra­to­rowi na kon­takt tele­fo­niczny w for­mie połą­czeń gło­so­wych oraz wia­do­mo­ści SMS i MMS na podany numer tele­fonu, w celu reali­za­cji mar­ke­tingu bez­po­śred­niego towa­rów i usług, w szcze­gól­no­ści poin­for­mo­wa­nia o nowych usłu­gach, ofer­tach czy wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych przez Administratora.

 

3) Wyra­ża­jąc zgodę na kon­takt tele­fo­niczny, Klient wyraża zgodę jako użyt­kow­nik koń­cowy w rozu­mie­niu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo Tele­ko­mu­ni­ka­cyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 ze zm.) na pro­wa­dze­nie przez Admi­ni­stra­tora mar­ke­tingu bez­po­śred­niego z wyko­rzy­sta­niem tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych urzą­dzeń koń­co­wych, poprzez kie­ro­wa­nie na podany numer tele­fonu (w for­mie połą­czeń gło­so­wych oraz wia­do­mo­ści SMS i MMS) infor­ma­cji mar­ke­tin­go­wych i han­dlo­wych, które sta­no­wią jed­no­cze­śnie zamó­wioną infor­ma­cję han­dlową, o któ­rej mowa w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1030 ze zm.).

 

4) W każ­dej chwili Klient może nie­od­płat­nie cof­nąć zgodę na wyko­rzy­sty­wa­nie przez Admi­ni­stra­tora poda­nego numeru tele­fonu w cało­ści albo ogra­ni­cza­jąc cof­nię­cie do pro­wa­dze­nia mar­ke­tingu bez­po­śred­niego, skła­da­jąc w dowol­nej for­mie oświad­cze­nie, np. poprzez prze­sła­nie go na adres e ? mail Admi­ni­stra­tora. Admi­ni­stra­tor zastrzega sobie prawo do ogra­ni­cze­nia lub wyłą­cze­nia usług, do któ­rych zamó­wie­nia obo­wiąz­kowe jest poda­nie numeru tele­fonu, w wypadku cof­nię­cia zgody w całości.

 

VII. Dane Klien­tów nie­chro­nione przez Administratora

 

Admi­ni­stra­tor nie chroni danych o Klien­tach, ujaw­nio­nych przez nich na Por­ta­lach pod­czas komen­to­wa­nia arty­ku­łów, odpo­wia­da­nia na forum oraz innych form wymiany infor­ma­cji. Ujaw­nione dane są dostępne dla wszyst­kich osób trze­cich odwie­dza­ją­cych Por­tale. Admi­ni­stra­tor nie wymaga od Klien­tów ujaw­nia­nia danych w trak­cie korzy­sta­nia z wymie­nio­nych wyżej funk­cji Portali.

 

VIII. Reguły utrwa­la­nia i wyko­rzy­sty­wa­nia utrwa­lo­nego wize­runku Klienta

 

1) Admi­ni­stra­tor zastrzega sobie prawo do utrwa­la­nia wize­runku Klienta, który poprzez Por­tal nabył doku­ment upraw­nia­jący do udziału w tar­gach lub innych wyda­rze­niach bran­żo­wych, a następ­nie wziął w nich udział. Doty­czy to także innych osób, dla któ­rych Klient nabył doku­ment upraw­nia­jący do udziału oraz mało­let­nich pod­le­ga­ją­cych pie­czy Klienta w cza­sie tar­gów lub innych wyda­rzeń branżowych.

 

2) Admi­ni­stra­tor wyko­rzy­stuje utrwa­lony wize­ru­nek wyłącz­nie w gra­ni­cach udzie­lo­nej przez Klienta zgody oraz obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa.

 

3) Admi­ni­stra­tor ma obo­wią­zek zamiesz­cze­nia infor­ma­cji w regu­la­mi­nie tar­gów lub innych wyda­rzeń bran­żo­wych o zakre­sie zgody na utrwa­la­nie i wyko­rzy­sty­wa­nie utrwa­lo­nego wize­runku Klienta.

 

4) W wypadku, gdy osoba, któ­rej wize­ru­nek utrwa­lono, wyrazi swój sprze­ciw wobec wyko­rzy­sty­wa­nia jej wize­runku, Admi­ni­stra­tor nie­zwłocz­nie usu­nie wize­ru­nek z Por­tali oraz podej­mie wszyst­kie nie­zbędne czyn­no­ści mające na celu zakoń­cze­nie wyko­rzy­sty­wa­nia wize­runku, z uwzględ­nie­niem zasady ochrony legal­nego opu­bli­ko­wa­nia. Wize­ru­nek opu­bli­ko­wany w mate­ria­łach wydru­ko­wa­nych lub elek­tro­nicz­nych nie będzie wyko­rzy­sty­wany dopiero w kolej­nym wyda­niu publikacji.

 

IX. Reguły prze­twa­rza­nia i ochrony danych Klientów

 

1) Dane o Klien­tach, w szcze­gól­no­ści dane kon­tak­towe, są prze­twa­rzane przez Admi­ni­stra­tora wyłącz­nie w celu, w któ­rym zostały zgro­ma­dzone, pod­le­gają ade­kwat­nej ochro­nie oraz są udo­stęp­niane pod­mio­tom zewnętrz­nym wyłącz­nie w gra­ni­cach praw­nie dozwolonych.

 

2) Z zastrze­że­niem pkt. 9 ? 12 poni­żej dane Klien­tów są udo­stęp­niane pod­mio­tom trze­cim wyłącz­nie na pod­sta­wie wyraź­nej, uprzed­niej zgody osoby, któ­rej dotyczą.

 

3) Part­ne­rzy Admi­ni­stra­tora, zle­ca­jący mu pro­wa­dze­nie mailin­gów nie mają dostępu do danych kon­tak­to­wych osób znaj­du­ją­cych się na listach adre­so­wych Admi­ni­stra­tora. W przy­padku two­rze­nia i pro­wa­dze­nia przez Admi­ni­stra­tora pro­fili Klien­tów, dane z pro­filu dostępne dla pod­mio­tów trze­cich nie są powią­zane z jaki­mi­kol­wiek ozna­cze­niami mogą­cymi iden­ty­fi­ko­wać Klienta.

 

4) Admi­ni­stra­to­rem danych kon­tak­to­wych Klien­tów jest Administrator.

 

5) Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza dane kon­tak­towe Klien­tów zgod­nie z prze­pi­sami ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.) z zasto­so­wa­niem ade­kwat­nych środ­ków tech­nicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych. Dane kon­tak­towe są nale­ży­cie zabez­pie­czone przed dostę­pem osób nie­upraw­nio­nych, uszko­dze­niem lub zniszczeniem.

 

6) W tre­ści Poli­tyki Pry­wat­no­ści Admi­ni­stra­tor udo­stęp­nia Klien­towi wszel­kie wyma­gane pra­wem infor­ma­cje przed poda­niem przez Klienta swo­ich danych kon­tak­to­wych oraz wyra­że­niem zgody na ich prze­twa­rza­nie. Reje­stra­cja Klienta lub zamó­wie­nie przez niego usługi w Por­talu jest moż­liwa wyłącz­nie po zło­że­niu przez niego oświad­cze­nia o zapo­zna­niu się z Poli­tyką Prywatności.

 

7) Celem uła­twie­nia Klien­towi odna­le­zie­nia oraz iden­ty­fi­ka­cji tre­ści wska­za­nych w punk­cie 6), Admi­ni­stra­tor zamiesz­cza wyod­ręb­nioną infor­ma­cję dla osób, od któ­rych są zbie­rane doty­czące ich dane kontaktowe.

 

8) Do danych kon­tak­to­wych dostęp mogą uzy­skać wyłącz­nie osoby posia­da­jące wyraźne pisemne upo­waż­nie­nie Admi­ni­stra­tora. Osoba upo­waż­niona dys­po­nuje indy­wi­du­al­nym hasłem dostępu do danych kon­tak­to­wych. Hasło nie jest udo­stęp­niane innym oso­bom i pozo­staje znane wyłącz­nie Admi­ni­stra­to­rowi oraz oso­bie upo­waż­nio­nej. Hasła pod­le­gają okre­so­wym zmia­nom na zasa­dach okre­ślo­nych przez Admi­ni­stra­tora. Listy haseł są prze­cho­wy­wane w miej­scu, do któ­rego dostęp posiada wyłącz­nie Administrator.

 

9) Admi­ni­stra­tor infor­muje, że do danych kon­tak­to­wych dostęp mogą uzy­skać rów­nież upraw­nione organy pań­stwowe w ramach kom­pe­ten­cji okre­ślo­nych wła­ści­wymi prze­pi­sami, w szcze­gól­no­ści organy wymiaru spra­wie­dli­wo­ści (w tym poli­cja, pro­ku­ra­tura, sądy).

 

10) Admi­ni­stra­tor może mieć obo­wią­zek udzie­le­nia infor­ma­cji zebra­nych przez Por­tal rów­nież innym pod­mio­tom upo­waż­nio­nym na pod­sta­wie zgod­nych z pra­wem żądań i w zakre­sie wyni­ka­ją­cym z żądania.

 

11) Dane kon­tak­towe Klien­tów mogą zostać udo­stęp­nione przez Admi­ni­stra­tora w nie­zbęd­nym zakresie:

a) ope­ra­to­rom sys­te­mów płat­no­ści elektronicznej;

b) pod­mio­tom reali­zu­ją­cym na zle­ce­nie Admi­ni­stra­tora usługi mar­ke­tin­gowe, w tym usługi per­so­na­li­za­cji kon­taktu z Klientem.

 

12) Admi­ni­stra­tor dopusz­cza powie­rze­nie prze­twa­rza­nia danych kon­tak­to­wych pod­mio­tom zewnętrz­nym wyłącz­nie w zakre­sie nie­zbęd­nym do obsługi księ­go­wej, infor­ma­tycz­nej i tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej Admi­ni­stra­tora. Admi­ni­stra­tor może rów­nież powie­rzyć prze­twa­rza­nie danych kon­tak­to­wych pod­mio­tom reali­zu­ją­cym na jego zle­ce­nie usługi z zakresu mar­ke­tingu towa­rów i usług Admi­ni­stra­tora. Klient może w każ­dym cza­sie uzy­skać infor­ma­cje o pod­mio­tach, któ­rym powie­rzono prze­twa­rza­nie danych kon­tak­to­wych, jak rów­nież o celu i zakre­sie powie­rze­nia ich przetwarzania.

 

13) Admi­ni­stra­tor zapew­nia każ­demu Klien­towi bez­po­średni i stały dostęp do aktu­al­nej infor­ma­cji w zakre­sie wska­za­nym w punk­tach 4 ? 12, w szcze­gól­no­ści infor­muje Klienta o wszel­kich zmia­nach w tym Infor­ma­cja o celach i zakre­sie prze­twa­rza­nia danych kontaktowych.

 

X. Poli­tyka Cookies

 

1) Por­tale Admi­ni­stra­tora korzy­stają z pli­ków cookies.

 

2) Pliki cookies (tzw. ?cia­steczka?) sta­no­wią dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Klienta Por­tali i prze­zna­czone są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Por­tali. Cookies zazwy­czaj zawie­rają nazwę strony inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.

 

3) Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Klienta Por­tali pliki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest Admi­ni­stra­tor Portalów.

 

4) Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane są w nastę­pu­ją­cych celach:

a) two­rze­nia sta­ty­styk, które poma­gają zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­nicy Por­ta­lów korzy­stają ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tury i zawartości;

b) utrzy­ma­nie sesji Klienta Por­tali (po zalo­go­wa­niu), dzięki któ­rej Klient nie musi na każ­dej pod­stro­nie Por­tali ponow­nie wpi­sy­wać loginu i hasła;

c) okre­śla­nia pro­filu Klienta w celu wyświe­tla­nia mu dopa­so­wa­nych mate­ria­łów w sie­ciach rekla­mo­wych, w szcze­gól­no­ści sieci Google.

 

5) W ramach Por­talu sto­so­wane są dwa zasad­ni­cze rodzaje pli­ków cookies: ?sesyjne? (ses­sion cookies) oraz ?stałe? (per­si­stent cookies). Cookies ?sesyjne? są pli­kami tym­cza­so­wymi, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Klienta do czasu wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia strony inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej). ?Stałe? pliki cookies prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Klienta przez czas okre­ślony w para­me­trach pli­ków cookies lub do czasu ich usu­nię­cia przez Klienta.

 

6) Opro­gra­mo­wa­nie do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­darka inter­ne­towa) zazwy­czaj domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Klienta. Użyt­kow­nicy Por­tali mogą doko­nać zmiany usta­wień w tym zakre­sie. Prze­glą­darka inter­ne­towa umoż­li­wia usu­nię­cie pli­ków cookies. Moż­liwe jest także auto­ma­tyczne blo­ko­wa­nie pli­ków cookies. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje na ten temat zawiera pomoc lub doku­men­ta­cja prze­glą­darki internetowej.

 

7) Klient powi­nien mieć świa­do­mość, że ogra­ni­cze­nie lub wyłą­cze­nie sto­so­wa­nia pli­ków cookies może wpły­nąć na nie­które funk­cjo­nal­no­ści dostępne na stro­nach inter­ne­to­wych Portalów.

 

8) Pliki cookies zamiesz­czane w urzą­dze­niu koń­co­wym Klienta Por­tali wyko­rzy­sty­wane mogą być rów­nież przez współ­pra­cu­ją­cych z Admi­ni­stra­to­rem Por­tali rekla­mo­daw­ców oraz partnerów.

 

9) Zale­camy prze­czy­ta­nie poli­tyki ochrony pry­wat­no­ści tych firm, aby poznać zasady korzy­sta­nia z pli­ków cookies wyko­rzy­sty­wane w sta­ty­sty­kach: Poli­tyka ochrony pry­wat­no­ści Google Analytics.

 

10) Pliki cookies mogą być wyko­rzy­stane przez sieci rekla­mowe, w szcze­gól­no­ści sieć Google, do wyświe­tle­nia reklam dopa­so­wa­nych do spo­sobu, w jaki Klient korzy­sta z Por­tali. W tym celu mogą zacho­wać infor­ma­cję o ścieżce nawi­ga­cji Klienta lub cza­sie pozo­sta­wa­nia na danej stronie.

 

11) W zakre­sie infor­ma­cji o pre­fe­ren­cjach Klienta gro­ma­dzo­nych przez sieć rekla­mową Google Klient może prze­glą­dać i edy­to­wać infor­ma­cje wyni­ka­jące z pli­ków cookies przy pomocy narzę­dzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

12) Jeśli Klient nie chce otrzy­my­wać pli­ków cookies, może zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­darki. Zastrze­gamy, że wyłą­cze­nie obsługi pli­ków cookies nie­zbęd­nych dla pro­ce­sów uwie­rzy­tel­nia­nia, bez­pie­czeń­stwa, utrzy­ma­nia pre­fe­ren­cji Klienta może utrud­nić, a w skraj­nych przy­pad­kach może unie­moż­li­wić korzy­sta­nie ze stron www.

 

13) W celu zarzą­dza­nia usta­wie­niami cookies postę­puj zgod­nie z instruk­cjami prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych w tym zakre­sie (Inter­net Explo­rer, Chrome, Safari, Fire­fox, Opera, Android, Safari (iOS), Win­dows Phone, Blackberry).

 

XI. Prze­pisy końcowe

 

1) Poli­tyka Pry­wat­no­ści i Poli­tyka Cookies wcho­dzi w życie od dnia 1 czerwca 2017 roku.

 

2) Admi­ni­stra­tor zastrzega sobie prawo do zmiany Poli­tyki Pry­wat­no­ści i Poli­tyki Cookies w każ­dym cza­sie. Jed­no­lity tekst poli­tyki pry­wat­no­ści i poli­tyki cookies po zmia­nach będzie dostępny na głów­nych stro­nach Por­tali w zakładce ?Poli­tyka Pry­wat­no­ści?. O pla­no­wa­nej zmia­nie Admi­ni­stra­tor poin­for­muje Klien­tów z tygo­dnio­wym wyprze­dze­niem, ze wska­za­niem zakresu zmian i daty roz­po­czę­cia obo­wią­zy­wa­nia. W przy­padku braku akcep­ta­cji zmian przez Klienta, umowa o świad­cze­nie usługi elek­tro­nicz­nej roz­wiąże się z upły­wem wska­za­nego w zawia­do­mie­niu ter­minu. Każda zmiana Poli­tyki Pry­wat­no­ści i Cookies będzie widoczna w zakładce ?Poli­tyka Pry­wat­no­ści? na głów­nych stro­nach Portali.