Targi odbędą się już za:  211 dni

Praskie Targi Nieruchomości, Warszawa, ul. Poligonowa 30

Do góry 

 

Fundacja “Być Więcej”

Razem z nami wspie­raj Fun­da­cję Moniki Gaw­ry­lak dla Kul­tury i Roz­woju Oso­bi­stego Być Wię­cej, która powstała z miło­ści do Sztuki i Czło­wieka, z tęsk­noty za tym , co piękne , nie do końca zro­zu­miałe, inne, ale nie koniecz­nie gorsze.

 

Nie ma sztuki bez Czło­wieka, dla­tego misją Fun­da­cji jest zain­te­re­so­wa­nie oby­dwoma pod­mio­tami w rów­nym stop­niu. Dusza ludzka jest kolebką wszel­kiej myśli i zaląż­kiem two­rze­nia. Jestem prze­ko­nana, że sztuka tkwi w duszy każ­dego Czło­wieka, tylko czyn­niki zewnętrzne powo­dują, że u jed­nych ludzi czyn­nik potrzeby two­rze­nia się uak­tyw­nia, a u innych nie. Nie­któ­rzy cze­kają całe życie, aby usły­szeć ten wewnętrzny głos w sobie i zacząć pisać, czy malo­wać. Czy można umieć malo­wać lub nie? Moim zda­niem nie. Tak jak śpie­wać każdy może , tak i malo­wać, pisać czy rzeź­bić każdy potrafi. Sztuka jest ponad wszyst­kim i można ją inter­pre­to­wać na wszel­kie spo­soby. Jeden w żół­tej pla­mie na czar­nym tle widzi słońce, drugi świa­tło, a inny po pro­stu żółtą plamę. Na tym wła­śnie polega feno­men sztuki. Czy Niki­for wie­dział, że jest wiel­kim Arty­stą? Może Ty też jesz­cze o sobie cze­goś nie wiesz? Nie bój się nie­zna­nego, bo nigdy nie wiesz, jak nowe może wzbo­ga­cić Cie­bie, jako Czło­wieka. Daj sobie szansę i chciej BYĆ WIĘCEJ mówi Monika Gaw­ry­lak Pre­zes Fundacji.

 

Być wię­cej = móc wię­cej i mieć więcej

 

Każdy kto wes­prze fun­da­cję otrzyma od nas jako orga­ni­za­tora pełną wer­sję SPISU INWESTYCJI w wer­sji Excel z moż­li­wo­ścią fil­tro­wa­nia danych.

 

Kon­takt

Fun­da­cja Być Wię­cej
05–340 Kobiel
Rudno 15a PAŁAC

fundacja@bycwiecej.pl

 

Monika Gaw­ry­lak
tel. 506 188 973
fax 22 717 56 06

KRS: 0000428503
Konto Fun­da­cji : BS Mińsk Mazo­wiecki Oddział w Koł­bieli
53 9226 0005 0055 1336 3000 0010