Targi odbędą się już za:  131 dni

Praskie Targi Nieruchomości, Warszawa, ul. Szwedzka 20

Do góry 

 

Co na targach?:

Tanie miesz­ka­nia i domy bez­po­śred­nio od

 

dewe­lo­pera

 

W jed­nym miej­scu poznasz ofertę całego rynku i zaku­pisz nowe M według ści­śle okre­ślo­nej loka­li­za­cji tj.: Pragi, Tar­gówka, Wawra, Rem­ber­towa, Marek, Ząbek i Weso­łej. Wszy­scy dewe­lo­pe­rzy przy­go­to­wują na targi spe­cjalne rabaty i promocje.

 

Rynek Wtórny

 

Na tar­gach będziesz miał oka­zję poznać także oferty z rynku wtór­nego (grunty, domy, mieszkania):

- oferty bez­po­śred­nie — na Bez­płat­nej Tablicy Ogłoszeń

- oferty pośred­nie — na sto­iskach Agen­cji Nieruchomości.

 

Pakiety wykoń­cze­nia wnętrz —

 

GOTOWEMIESZKANIE.pl 

 

Pla­nu­jesz wyma­rzone wnę­trze nowego M? Poznaj naj­now­sze pakiety kom­plek­so­wego wykoń­cze­nia wnętrz. Z nami zro­bisz to kom­plek­sowo, szybko, spraw­nie i solid­nie. Tylko dla odwie­dza­ją­cych TARGIDZIELNICOWE.pl przy­go­to­wa­li­śmy ofertę spe­cjalną. Szcze­góły na sto­isku GOTOWEMIESZKANIE.pl

 

Spis Inwe­sty­cji Mieszkaniowych

 

Na naszych tar­gach otrzy­masz pełen spis inwe­sty­cji wraz z mapami i podzia­łem na dziel­nice War­szawy i oko­liczne powiaty — łącz­nie ponad 900 inwe­sty­cji w jed­nej publikacji.

 

Tanie Kre­dyty Mieszkaniowe

 

Na tar­gi wybrane banki i pośred­nicy kre­dy­towi przy­go­to­wują ofertę tanich kre­dy­tów hipo­tecz­nych w pro­mo­cyj­nych opro­cen­to­wa­niach — bez zbęd­nych marż i pro­wi­zji od kupującego.

 

Bez­płatne Porady Targowe

 

Doświad­czeni doradcy finan­sowi i prawni bez­płat­nie odpo­wie­dzą na Pań­stwa wąt­pli­wo­ści i dora­dzą w wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej oferty kre­dy­to­wej. Uzy­ska­cie Pań­stwo także wyczer­pu­jące infor­ma­cje na temat pro­gramu Miesz­ka­nie dla Młodych.

 

Kącik Malu­cha

 

Dzieci, które przyjdą na targi będą miały swoje sto­isko na któ­rym będą mogły się bawić. W tym cza­sie ich rodzice będą mogli bez prze­szkód zapo­znać się z tar­gową ofertą. Kącik Malu­cha jest bez­płatny i będzie czynny przez cały okres trwa­nia targów.

 

Kawiar­nia Targowa

 

Chwilę wytchnie­nia i relaksu zapewni naszym gościom Kawia­renka Tar­gowa. To miej­sce, gdzie będzie można napić się kawy i her­baty, coś prze­ką­sić i chwilę odpo­cząć przed dal­szym zwie­dza­niem targów.

 

Rewi­ta­li­za­cja Pragi

 

W sobotę o 11.30 zapra­szamy do udziału w panelu dys­ku­syj­nym na temat rewi­ta­li­za­cji Pragi. Osoby zain­te­re­so­wane wzię­ciem udziału w dys­ku­sji – pro­simy o zgło­sze­nie udziału na adres: biuro@expoproperty.pl

 

Poni­żej lista przy­kła­do­wych pytań i zagadnień:

  • Nowe cen­trum mia­sta? Co przy­czy­niło się do wzro­stu popu­lar­no­ści dzielnicy?
  • Wyko­rzy­sta­nie sta­rych budyn­ków na naj­więk­szą w skalę w mie­ście – tu mowa o Pra­dze. To nowy trend czy przy­mus (brak korzyst­nych powierzchni) dla inwe­sto­rów? I czy takie inwe­sty­cje się opła­cają? Nie łatwiej/taniej/prościej wybu­do­wać od początku?
  • Praga miej­sce nowych prze­strzeni: Kone­ser, Cen­trum Kre­atyw­no­ści, Bohema, Port Pra­ski, Soho… Łącze­nie funk­cji miesz­ka­nio­wych, biu­ro­wych, han­dlo­wych i hote­lo­wych. Możemy powie­dzieć, że to roz­wój zhar­mo­ni­zo­wany. Tak będą się roz­wi­jać inne czę­ści mia­sta? I czy to wg Pań­stwa wła­ściwy kierunek?
  • Czy rewi­ta­li­za­cja Pragi może pro­wa­dzić do gen­try­fi­ka­cji? Czy powin­ni­śmy się bać tego zja­wi­ska? Czy Pań­stwo (mia­sto, inwe­sto­rzy) myśli­cie o tym pro­ble­mie? Czy roz­wój dziel­nicy jest pro­wa­dzony w dia­logu ze stroną spo­łeczną? Inwe­sto­rzy biorą pod uwagi potrzeby dziel­nicy, jej mieszkańców?
  • Praga ożywa. Ale myślmy o przy­szło­ści… Co zro­bić, żeby dziel­nica żyła przez dekady a nie tylko przez krótki czas? Na pewno komu­ni­ka­cja jest tutaj istot­nym ele­men­tem, a w krót­kiej per­spek­ty­wie rusza metro…

 

Roz­wój komu­ni­ka­cji M. St. War­szawy

 

Pod­czas tar­gów zostaną przy­go­to­wane tablice z wydru­kami na któ­rych zaprezentujemy:

  • roz­wój war­szaw­skiego węzła dro­go­wego i pla­no­waną sieć dro­gową Warszawy
  • roz­wój linii tram­wa­jo­wych do 2040 roku
  • roz­wój II linii metra
  • prze­bieg szyb­kiej koleji miejskiej
  • roz­wój ście­żek rowe­ro­wych Warszawy.

 

Mamy nadzieję że pomoże to Pań­stwu przy wybo­rze nowego M.