Targi odbędą się już za:  211 dni

Praskie Targi Nieruchomości, Warszawa, ul. Poligonowa 30

Do góry 

 

Bezpłatna Tablica Ogłoszeń

Wszy­scy odwie­dza­jący będą mogli bez­płat­nie umie­ścić swoje ogło­sze­nia na spe­cjal­nej tablicy ogłoszeń.  

 

 

Na tym sto­isku można rów­nież (już odpłat­nie) sko­rzy­stać z dodat­ko­wych form pro­mo­cji jak:  

 

  • usta­wie­nie sto­jaka z ulotkami
  • wyku­pie­nie jed­nej z tablic na wyłączność
  • powie­sze­nie bannera
  • roz­sta­wie­nie roll?up?sa.

 

Osoby zain­te­re­so­wane jedną z powyż­szych moż­li­wo­ści pro­szone są o kon­takt z biu­rem sprzedaży.